حسابهای دریافتنی و پرداختنی دو نوع رایج حساب هستند که در ترازنامه یک شرکت یافت می‌شوند.
[panorama id=6276]